Miljö-och kvalitetspolicy

MILJÖPOLICY

TREABs miljöpolicy bekräftar företagets engagemang för att säkerställa människors hälsa och säkerhet och att värna om miljön. Den omfattar alla anställda i sina arbeten och alla affärsverksamheter som tillhör TREAB.

Vi strävar efter att minimera avfallsmängder, främja miljöanpassat kretsloppstänkande och att hushålla med allt material, råvaror och energi.

Vi utfärdar gemensamma standarder för hälsa, säkerhet och miljö och fordrar att alla delar av vår verksamhet efterlever dessa samt lokalt tillämpliga myndighetsföreskrifter.

Vi sätter mål för hälsa, säkerhet och miljö och håller cheferna i verksamheten ansvariga för att uppnå dessa genom ständiga förbättringar.

Vi utbildar, motiverar och vägleder våra anställda till att arbeta ansvarsfullt för hälsa, säkerhet och miljö.Vi utför våra tjänster på ett säkert sätt och med hänsyn tagen till människor, egendom och miljö.

Valet och kraven på leverantörer och underentreprenörer präglas av vår syn på miljön så att de i samverkan med oss kan bidra till våra miljömål.

Miljöhänsyn skall tas i varje beslut på alla nivåer i organisationen

Vi anser att god hälsa, bra arbetsmiljö och god omgivningsmiljö är naturliga delar i vårt sätt att styra all vår affärsverksamhet.

KVALITETSPOLICY

TREABs kvalitetspolicy kännetecknas av en ständig strävan efter att förbättra våra tjänster för att öka deras värde för våra kunder. Den omfattar alla anställda i sina arbeten och alla affärsverksamheter som tillhör TREAB.

  • Rätt kvalitet är alla medarbetares ansvar och skapar                                                             

     lönsamhet och trygghet för oss alla         


  • Varje medarbetare skall ha den kunskap som behövs     

     för att åstadkomma rätt kvalitet i sitt arbete.           


  • Totalkvalitet är vår övergripande strategi och den               

    skapas genom ett engagerat ledarskap med

    målsättningen att genomföra ständiga förbättringar

    och att uppnå förväntat resultat.


  • De tjänster vi levererar skall vara kostnadseffektiva,

    ge arbetstillfredsställelse och utföras under säkra   

    förhållanden.


.

  • Planerad samverkan och systematisk återföring av   

    erfarenheter från våra kunder, leverantörer och från utfört

    arbete, gör att vi blir effektiva och kan tillgodose våra

    kunders krav och behov på kort och lång sikt.


  • En grundläggande princip i vårt kvalitetsarbetet är att den

    som utför arbetet också svarar för kvaliteten i arbetet.


  • Vi sätter mål för kvalitén och håller cheferna i

     verksamheten ansvariga för att uppnå dessa genom 

     ständiga förbättringar.


  • Vårt arbete skall kännetecknas av rätt utförande i alla våra

    åtaganden. Vi skapar förtroende hos våra kunder genom

    att leverera produkter och tjänster med rätt kvalitet, i rätt

    tid och till konkurrensmässiga priser.